Hoppa till innehåll

Kallelse till årsstämman

HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till

ordinarie föreningsstämma

söndagen den 22 april 2018 klockan 16.00

HSB-huset, Fleminggatan 41, Stockholm

Kom i tid – insläpp från 15.30

Förslag till dagordning

 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. Genomgång av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor/er och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda motioner som angivits i kallelsen

– Motion- Balkongbyggnation

 1. Förslag om stadgeändring
 2. Föreningsstämmans avslutas

 

 

 • Legitimation skall medföras och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.
 • Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Äger bostadsinnehavare två eller fler lägenheter har han/hon bara en röst.
 • Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser.
 • Medlem får utöva rösträtt genom ombud. Äkta make, sambo, föräldrar, syskon, barn eller annan medlem i föreningen får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt att utöva rösträtten utfärdas av medlemmen och skall vara daterad och undertecknad. Fullmaktsunderlag finns att hämta på föreningens expedition.
 • Nytt för i år! Årsredovisningen kommer att göras tillgänglig via hemsida www.brffredhall.se och i alla portar en vecka före stämman. Önskar man utskrivet exemplar kan detta hämtas på expeditionen eller skrivas ut via hemsidan.
 • Övriga underlag: Motioner med styrelsens svar och Valberedningens förslag kommer att anslås i alla trapphusen samt läggas upp på vår hemsida en vecka före stämman.

 

 Välkommen!

 

 

Styrelsen för Brf Fredhäll