Hoppa till innehåll

Årsstämma 2024

HSB bostadsrättsförening BRF Fredhäll kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma
Datum/tid: Torsdagen 16 maj 2024 kl 18:00, insläpp från 17.30 – kom i tid
Plats: Lokalen “Övre Ellen”, Konradsbergsgatan 7A, 112 59 Stockholm

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:
  • 24.1 Pär Trehörning: Värmeisolering av föreningens vindar
  • 24.2 Christopher Åhman: Motion avseende förbättrat brandskydd
  • 24.3 Lars Sundelind: Ett extra engångsarvode till valberedningen
  • 24.4 Annika Hederby: Motion till årsstämman år 2024 i BRF Fredhäll om att bevara standarden för namnskylt, att lägenhetsinhavarens namn skrivs med vita plastbokstäver på lägenhetsdörrens namnskylt i BRF Fredhäll för ett bättre helhetsintryck
  • 24.4 Hannes Jansson: Upprättande av långsiktig underhållsplan
 25. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen

Bilagor

Årsredovisning

Motioner finns tillgängliga på Mitt HSB.

Hitta till stämman

Lokalen heter Övre Ellen. Det är stor blå skylt ovan dörren. Direkt till vänster efter entré