Hoppa till innehåll

Kallelse till årsstämma

HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 23 april 2017 klockan 16.00

HSB-huset, Fleminggatan 4 1, Stockholm Kom i tid – insläpp från 15.30

Förslag till dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 2. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 3. Genomgång av revisorernas berättelse
 4. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 5. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 7. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 8. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Presentation av HSB-ledamot
 11. Beslut om antal revisorer och suppleant
 12. Val av revisor/er och suppleant
 13. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 14. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 15. 22.val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

22.val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

 1. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda motioner som angivits i kallelsen

Motion 1. Service av maskinisterna

Motion 2. Vindsaltan

Motion 3. Solceller

Se motioner och svar motioner via länkar nedan samt valberedningens förslag till nya ledamöter

 1. Föreningsstämmans avslutas

Välkommen till stämman!

Styrelsen för Brf Fredhäll

Valberedningens förslag 2017

Motion 1. Service av maskinisterna

Motion 1. Styrelsens svar

Motion 2. Vindsaltan

Motion 3. Solceller

Motion 2 och 3. Styrelsens svar