Hoppa till innehåll

Tvättstugerenoveringen

Renoveringen av föreningens 8 tvättstugor är nu slutförd. Samtliga tvättstugor har renoverats med ny belysning, nya ytskikt samt ny maskinell utrustning. Den preliminära ekonomiska uppföljningen är att budgeten underskridits marginellt, dvs. budgeten har hållits.

Ett flertal synpunkter har den senaste tiden framförts i föreningens facebook-grupp, vilka främst handlar om långa torktider och fuktig/blöt tvätt, (svart) tvätt som blivit fläckig/flammig, otydliga programval samt ett allmänt missnöje med de nya maskinerna. Styrelsen vill med denna info förtydliga vissa uppgifter som framkommit, delvis bemöta det som skrivits, samt meddela om vad som görs nu.

Inledningsvis följer en kortare sammanfattning. Därefter (för de som orkar läsa/vill ha mer detaljer) följer en längre redogörelse.

Sammanfattning

De nya tvättmaskinerna har samma kapacitet avseende tvättmängd som de tidigare maskinerna, 7 kg. Yttermåtten är däremot tydligt mindre, vilket fått flertalet att (felaktigt) tro att de nya maskinerna är mindre än de gamla.

Torktiderna på de nya torktumlarna är längre än tidigare, vilket beror på att föreningen bytt från tidigare s.k. evakuerande torktumlare (vilka sprutade varmluften rakt ut i uteluften) till nya energisnåla torktumlare med luftvärmepumpsteknik. Detta förlänger torktiderna men minskar samtidigt föreningens elförbrukning, och därigenom föreningens miljöpåverkan och kostnader.

De längre torktiderna uppskattas samtidigt inte av alla, och flertalet personer upplever också tvätten som fuktig eller blöt när torktumlaren är klar. En viktig info avseende torktumlarna är att man inte ska öppna luckan och därigenom avbryta torkprogrammet när man väl startat torktumlaren, för då förlängs torktiden. Lasta, stäng, starta och låt vara. Vidare har även flertalet personer framfört synpunkten att tvätten känns fuktig när luckan till torktumlaren öppnas. Tas tvätten dock ut och skakas lite försvinner vanligtvis mycket av denna fuktighet och tvätten känns efter ett par minuter torr. Samtidigt upplevs detta olika mellan olika personer, samt mellan olika tvättar, och kan delvis bero på tvättens sammansättning. Blandas textilier av varierande tjocklek (vilket är ganska vanligt när man tvättar), kommer de tjockare plaggen kännas lite fuktiga medan de tunnare plaggen kommer vara torra. Detta är en nackdel med de nya torktumlarna. Hur torra eller fuktiga textilierna känns, kommer variera från gång till gång beroende på hur man blandat sin tvätt. Det kommer dessutom upplevas olika av oss alla som tvättar. Men lika ”snustorra” som textilierna kunde bli tidigare kommer de inte längre att vara, då behöver föreningen byta tillbaka till torktumlare av evakuerande modell. Att kläderna blir så torra är samtidigt inte bra då det sliter på kläderna, varför dessa nya maskiner är mer skonsamma mot kläderna jämfört med de gamla.

De uppgifter som förekommit om dåligt sköljd tvätt undersöks för närvarande av styrelsen och Podab. Självklart ska tvätten bli ren, och blir den inte det är detta en kvalitetsbrist.

Styrelsen har kontinuerlig kontakt med såväl Riksbyggen (avseende felanmälningar) som Podab för att tillse att vi får det vi betalar för, och att inköpta maskiner håller den kvalitet de ska.

Vad händer nu

Kontakt har tagits med Podab som under början av nästa vecka kommer komma till föreningen, dels för att sannolikt göra generella justeringar på torktumlarna, dels felsöka de tvättmaskiner som identifierats inte ha tvättat helt rent. En antal olika åtgärder har identifierats som möjliga att genomföra, t.ex. att öka antalet sköljningar i tvättprogrammen, öka torkgraden i torktumlarna, justera sensorn som känner av restfuktigheten i torktumlarna m.fl.

Mer detaljerad redovisning

De nya maskinerna

De nya tvättmaskinerna från Podab har lika stor tvättkapacitet som de tidigare maskinerna från Electrolux, 7 kg, detta samtidigt som yttermåtten är väsentligt mindre. Trumvolymen på de nya maskinerna är 60 liter jämfört med 65 liter på de förra maskinerna, så ca 8 % mindre. Denna maskinstorlek valdes då föreningen i majoritet består av mindre lägenheter med antingen singelhushåll eller par, och de största maskinerna därmed blir överdrivet stora.

De nya torktumlarna har en tvättkapacitet om 8 kg och är försedda med en luftvärmepump som återcirkulerar luften tillbaka in i maskinen istället för som med de tidigare torktumlarna, spruta den varma luften rakt ut. Detta medför en lägre energiförbrukning men också längre torktider (mer om detta nedan). De längre torktiderna är således inget fel på maskinerna. Det går t.ex. inte att få tvätten torr på 30–45 min längre, vilket var möjligt tidigare. Samtidigt har föreningen slutat ”elda för kråkorna”, och hittills i år sett en minskad elförbrukning med drygt 10 % jämfört med föregående år. Särskilt tydlig är minskningen i elförbrukning efter sommaren.

Torktider

Vad gäller de längre torktiderna är detta följden av ett medvetet val som gjordes av styrelsen vid upphandlingen. Både Electrolux och Podab erbjöd såväl traditionella evakuerande torktumlare (som blåser varmluften rakt ut) som de nya energisnålare varianterna med luftvärmepump. Då styrelsen sedan flera år tillbaka har som ambition och målsättning att minska föreningens förbrukningen av el, fjärrvärme och vatten ansågs de längre torktiderna vara ”ett ok pris” för att minska elförbrukningen. Både Electrolux och Podab offererade därför denna lösning.

Referenser inhämtades vidare både för Electrolux och för Podab, såväl från andra bostadsrättsföreningar som från våra förvaltare (Fastighetsägarna respektive Riksbyggen) då de har ramavtal med båda leverantörerna. Den samlade erfarenheten från dessa referenstagningar var att båda leverantörerna håller likvärdig kvalitet, även om vissa enskilda personer uttryckte olika åsikter och sitt gillande/ogillande om den ena eller andra tillverkaren.  

De längre torktiderna uppskattas samtidigt inte av alla, och flertalet personer upplever också tvätten som fuktig eller blöt när torktumlaren är klar. En viktigt detalj avseende torktumlarna är att man inte ska öppna luckan och därigenom avbryta torkprogrammet när man väl startat torktumlaren, för då förlängs torktiden. Lasta, stäng, starta och låt vara. Vidare har även flertalet personer noterat att tvätten känns fuktig när luckan till torktumlaren öppnas. Tas tvätten dock ut och skakas lite försvinner vanligtvis mycket av denna fuktighet och tvätten känns ett par minuter torr. Samtidigt upplevs detta väldigt olika mellan olika personer, och kan delvis bero på tvättens sammansättning. Blandas textilier av varierande tjocklek, vilket är ganska vanligt, kommer de tjockare plaggen kännas lite fuktiga medan de tunnare plaggen kommer vara helt torra. Detta är en nackdel med de nya torktumlarna. Hur torra eller fuktiga textilierna känns, kommer variera från gång till gång beroende på hur man blandat sin tvätt. Det kommer dessutom upplevas olika av oss alla som tvättar. Men lika ”snustorra” som textilierna kunde bli tidigare kommer de inte längre att vara, då behöver föreningen byta tillbaka till torktumlare av evakuerande modell. Att kläderna blir så torra är samtidigt inte bra då det sliter på kläderna, varför dessa nya maskiner är mer skonsamma jämfört med de gamla.

Styrelsen har dessutom under den senaste tiden fått kontakt med en brf i Årsta som nyligen (precis som vi) renoverat sina tvättstugor och bytt till nya maskiner. Denna förening valde dock Electrolux istället för Podab, och precis som i vår fb-grupp uttrycks ett visst missnöje bland medlemmarna med de längre torktiderna de nya torktumlarna innebär. Och, liksom hos oss uttrycks också ett visst missnöje med att tvätten känns fuktig när den plockas ut från torktumlaren.

Ren tvätt

Att tvätt inte blir riktigt ren, eller är fläckig/flammig, är såklart inte ok. Tvätten ska bli ren. Kontakt har därför tagits med de medlemmar som påtalat detta fel för att identifiera vilka maskiner som nyttjas och därmed felsöka de maskiner där detta problem upplevts. Samtidigt uppmanas medlemmar att felanmäla detta via Riksbyggen så föreningen får en tydlig sammanställning över detta problem.

Valmöjligheter

För de som tycker de nya tvättmaskinerna har för många valmöjligheter av program och att detta gör maskinerna otydliga, finns de två vanligaste programmen (40 respektive 60 grader) förprogrammerade på snabbknappar. Dessa återfinns uppe till höger på displayen, och då räcker det med att välja ett av dessa program och sen trycka på start.

För de som tycker att de nya torktumlarna har för många valmöjligheter också, kan t.ex. det första programmet i listan väljas, nämligen ”Normaltork Extra torrt”, då detta är ett bra all-round-program. Endast om man kör en halv maskin bör extravalet Express nyttjas, då detta val förkortar torktiden.

Även här kan tilläggas att medlemmar i föreningen i Årsta upplever de nya maskinerna från Electrolux som otydliga och svåra med alltför många valmöjligheter. Men, precis som hos oss, varierar detta mellan olika boende.

Övrigt

Flera nya maskiner, såsom tvättmaskiner och diskmaskiner, har i sin strävan att bli miljövänliga och erhålla olika miljöcertifieringar, minskat antalet sköljningar för att få ner vattenförbrukningen, då detta bl.a. ligger till grund för olika certifieringar. Resultatet blir därmed att diskmedelsrester ibland finns kvar på glas och porslin, eller att tvättmedelsrester finns kvar på kläder. Tillsammans med det faktum att de flesta av oss gärna överdoserar diskmedel eller tvättmedel i tron att detta ska göra disken/tvätten renare, ökar risken för kvarvarande rester. I moderna maskiner bör man därför vara återhållsam med doseringen av diskmedel/tvättmedel, här gäller devisen ”less is more”. Men om doseringen minskats och rester fortfarande finns kvar i kläderna, vilket verkar vara fallet för ett par personer i föreningen nu, behöver maskininställningarna ses över.

Styrelsens medvetna val under upphandlingen att välja moderna torktumlare med luftvärmepumpsteknik, innebär implicit att en längre torktid är ett ”ok pris” att betala för minskad elförbrukning, och därigenom mindre miljöpåverkan samt lägre kostnader för föreningen.

Slutligen, styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att inkomma med synpunkter och kritik, då detta leder till förbättring och utveckling. Blir tvätt inte ren, och det inte beror på t.ex. feldosering, ska detta påtalas och felanmälas. Därför uppmanas alla vi boende att felanmäla detta via vår vanliga kanal, Riksbyggen. Vi erhåller genom detta statistik över antalet fel, och får således statistik och fakta att utgå från, frånkopplat från tyckande och känslor.