Hoppa till innehåll

Uppföljning hushållssopor, helåret 2018

När styrelsen tog beslut om att stänga miljörummet och ersätta detta med de nya underjordiska källsorteringsbehållarna, var en av målsättningarna att mängden (vikten) hushållssopor skulle minska, i och med den nya möjligheten att sortera ut matavfallet som nu erbjuds i och med de nya behållarna. Målet sattes till 20 %.

Vi har nu fått statistik avseende mängden hushållssopor för hela 2018, vilket gör det möjligt att jämföra mot 2017 (då det inte fanns någon möjlighet att sortera ut matavfallet).

Diagrammet nedan visar hur många ton våra hushållssopor i snitt väger per vecka för respektive månad. Som tydligt ses varierar utfallet mellan de olika månaderna, men generellt har mängden hushållssopor minskat. Jämfört med 2017 har den totala mängden hushållssopor 2018 minskat med 14 %.

Det kan samtidigt konstateras att mängden hushållssopor inte minskat så mycket som styrelsen hade hoppats på, varför styrelsen fortsatt kommer arbeta med att öka andel matavfall som sorteras ut i syfte att minska mängden hushållssopor ytterligare.

För att underlätta hämtandet av nya matavfallspåsar, och därigenom möjligheten att sortera ut matavfallet, har en större plastlåda (i mörkgrönt med ordet ”sand” i vitt på) placerats ut inne på gården bakom återvinningsstation vid ADL 15–17. Lådan är placerad bredvid flaggstången, invid det lilla träplank som finns mellan cykelparkeringen och häcken, och i denna finns nya matavfallspåsar att hämta dygnet runt. Samtidigt går det självklart också bra att hämta nya påsar på expeditionen på EA 5.

Under året som gått har det lite struligt vad gäller tömningen av våra källsorteringsbehållare och det har vid flertalet tillfällen varit överfulla behållare och skräpigt. Våra fastighetsskötare gör ett mycket bra jobb att hålla rent och snyggt, men kan inte vara på plats på kvällar och helger. Då vi inte var helt nöjda med upphandlad entreprenör under 2018 gjordes en ny upphandling under hösten. Resultatet är att vi nu har två entreprenörer som hämtar våra fraktioner där Suez ansvarar för tidningar, plast, kartong och glas samt Ragn-Sells ansvarar för metall. Vi har även justerat tömningsintervallet för metallbehållaren till tömning var 14:e dag då vi sedan sommaren konstaterat att tömning 1 gång/månad inte var tillräckligt. Sedan tidigare fortsätter Stockholm Vatten (genom sin upphandlade entreprenör) tömma matavfallet. Detta görs kostnadsfritt för föreningen.

Styrelsen vill också passa på att förtydliga att vårt system inte är underdimensionerat, vilket det dock ges intryck av när våra behållare vid flera tillfällen varit överfulla. Det som hänt när vi får överfulla behållare är att de inte tömts enligt gällande rutiner, eller inte kunnat tömmas, t.ex. p.g.a. felparkerade bilar. Vi har lagringskapacitet för viss försening, men när tömning sker flera dagar sent blir våra behållare överfulla. Ska t.ex. tömning ske på torsdagen och denna uteblir, och tömning heller inte sker under fredagen, resulterar detta i en överfull behållare och sopor runt behållaren under helgen. Här har både styrelsen och våra fastighetsskötare dialog med de entreprenörer som sköter tömningarna (Suez, Ragn-Sells och Stockholm Vatten) för att detta inte ska inträffa.

Avslutningsvis, ej att glömma, är de hyresintäkter föreningen får in från uthyrningen av Tranan, där stängningen av gamla miljörummet möjliggjorde för högre hyresintäkter jämfört med om miljörummet behållits för oss boende. Den exakta ekonomiska redovisningen får anstå till årsredovisningen, men sammantaget kan redan nu konstateras att den nya lösningen ökat föreningens intäkter och samtidigt minskat föreningen totala sophanteringskostnader, vilket skulle kunna bidra till att hålla våra medlemmars månadsavgifter på en lägre nivå än vad som tidigare prognosticerats av styrelsen.

/Styrelsen