Hoppa till innehåll

Förrådsinventeringen fortskrider

Sedan en tid tillbaka bedriver styrelsen ett förrådsinventeringsprojekt som inneburit att boende i föreningen har uppmanats att märka upp det vinds- eller källarförråd som man använder. För att komma vidare i processen kommer nu de förråd som blivit plomberade under sommaren att tömmas på innehåll. Arbetet startar den 1 december. 

Bakgrunden till förrådsinventeringen är att en del lägenhetsinnehavare saknar förråd, samtidigt som vissa lägenhetsinnehavare förfogar över fler än ett. Detta är inte förenligt med likhetsprincipen, varför en översyn påbörjades under 2020. Ritningar togs fram över vinds- och källarytorna och en förteckning över förråden upprättades. Styrelsens mål är att varje lägenhet förfogar över ett förråd. 

Plastfickor sattes upp på förrådsdörrarna under 2020-2021 och ett formulär lades i medlemmarnas brevinkast. Formuläret skulle fyllas i med namn, adress och lägenhetsnummer och därefter sättas i plastfickan på vindsdörren. Detta har skett i de allra flesta fall. 

Vissa förråd blev omgående tömda av boende med flera förråd, och därefter låstes dessa av Riksbyggen. Ännu återstår dock ett antal förråd som vi inte har lyckats identifiera vilken medlem som använder. Styrelsen har lämnat påminnelselappar och på andra sätt försökt komma i kontakt med de medlemmar som vi inte kunnat koppla till ett specifikt förråd. 

Det som nu sker, med start den 1 december, är att de förråd som varit plomberade i över ett halvår kommer att klippas upp och tömmas på innehåll. Eventuell egendom som finns i förrådet kommer att fotograferas och förvaras i ett säkert utrymme i ytterligare sex månader. Därefter kommer egendomen att slängas. All egendom som omhändertas kommer att dokumenteras och en anmälan till polisen kommer upprättas. 

Ännu omärkta/icke identifierade förråd kommer att plomberas av Riksbyggen. Därefter följer samma procedur som ovan med dessa kvarvarande förråd, med start i juni 2022. 

Detta är det förfarande som bostadsrättsföreningar och hyresvärdar rekommenderas att använda sig av om man inte lyckats identifiera vilken boende som använder ett visst förråd. Eftersom föreningen äger förråden är detta förfarande juridiskt korrekt.

Om det är så att du fortfarande inte har märkt upp det förråd som du använder vill vi att du gör detta snarast, och därefter återkopplar till forradsinventering@brffredhall.se. Om det är så att du redan skickat ett mejl till styrelsen om att du använder ett förråd är det viktigt att du även märker upp förrådet fysiskt, med en lapp på dörren (dokumentet finns att ladda ned nedantill), i syfte att minimera riskerna för felaktig hantering.

Styrelsen och förvaltningen vill rikta ett tack till alla er som underlättar detta arbete. 

Dokument för nedladdning för dig som inte märkt upp ditt förråd

Styrelsen