Andrahandsuthyrning & Renovering

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Kontakta Fastighetsägarna Service Stockholm AB om du har frågor. De har mandat och handlägga och besluta om föreningens andrahandsuthyrningar.

När du har din namngivna hyresgäst klar ska du i god tid innan uthyrningsperiod startar ladda ner blankett här: http://www.fastighetsagarna.se/webbshop/blanketter-och-mallar/1051-tillstand-uthyrning-av-bostadsrattslagenhet och sända till Fastighetsägarna Service Box 12871, 112 98 Stockholm tillsammans med kopia på hyresavtalet. Märk kuvertet med Brf Fredhäll.

Det måste alltid finnas en namngiven person för att få uthyrning godkänd. Uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingssidor är således förbjudet. Ett fall har prövats i hyresnämnden (inte för vår förening) där hyresnämnden inte godkänner uthyrning via Airbnb. Det finns inte stöd i Bostadsrättslagen för denna typ av uthyrning eftersom den är ”mer att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur”

Skäl för uthyrning

Den 1 juli 2014 ändrades bostadsrättslagen. Tidigare har det krävts beaktansvärda skäl för att en bostadsrättshavare ska få hyra ut sin lägenhet. Nu krävs bara att bostadsrätts-havaren uppvisar skäl för uthyrningen. Ändringen betyder dock inte att alla skäl är god-tagbara. Att exempelvis köpa en lägenhet och sedan hyra ut den för att tillgodgöra sig hyra, utan att själv avse bo i lägenheten, behöver inte godtas av bostadsrättsförening-en. Klart är också att skäl som från början var godtagbara, kan försämras över tid. Allra vanligaste orsaken till att någon vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är att bostads-rättshavaren vill prova på ett sammanboende eller ska studera eller arbeta på annan ort under en tid. Dessa skäl är godtagbara och uthyrning i andra hand bör beviljas. Andra giltiga skäl kan vara om bostadsrättshavaren på grund av ålder eller sjukdom behöver vistas på vårdhem samt om han eller hon har en period av militärtjänstgörning eller ut-landstjänstgörning framför sig. Fängelsevistelse är också ett giltigt skäl.

Ytterligare omständigheter som betraktas som giltiga

Det finns ytterligare omständigheter som betraktas som giltiga. Har man köpt en bo-stadsrätt i syfte att bosätta sig i den när man går i pension och om detta ligger några år fram i tiden har personen rätt att hyra ut bostaden fram till dess. En medlem har också rätt att upplåta en bostadsrätt i andra hand till sina barn. Några definitioner om barnens ålder eller uthyrningstidens längd ges inte av lagstiftarna och en skälighetsbedömning får därför göras. Hyr barnen lägenheten för att de ska få möjlighet att komma ut på bo-stadsmarknaden? Rör det sig om de allra sista yrkesverksamma åren inför pensioner-ingen? Svaren på dessa frågor påverkar bedömningen.

Otillåten uthyrning i andrahand

Om någon hyr eller lånar ut en lägenhet i andra hand utan tillåtelse måste föreningen agera snabbt. Från det att föreningen fått kännedom om uthyrningen måste man inom två månader skicka en skriftlig anmodan om rättelse till sin medlem, annars anses före-ningen ha accepterat andrahandsupplåtelsen genom att inte vidta några åtgärder. När bostadsrättshavaren får brevet har han eller hon två alternativ. Antingen att ansöka hos föreningen om lov att hyra ut bostaden i andra hand eller att se till att uthyrningen upp-hör. Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten för-verkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.

För mer information om andrahandsuthyrning vänligen besök fastighetsägarna

Här laddar du ner Policy för uthyrning via Airbnb inkl. styrelsebeslut

F.rom 20170401 tar föreningen ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp per år för en andrahandsuthyrning (i enlighet med föreningens stadgar). Mindre än 1 år delas på antal månader. Prisbasbelopp 2018 är: 45 500 kr.  Avgiften tas ut för alla nya uthyrningar godkända av Fastighetsägarna Service f.rom 1/4 samt förlängningar från detta datum. Avgift debiteras dig vid ett tillfälle per år (på nästkommande kvartalsavi) så snart uthyrningsperioden startat.

Renoveringsfrågor tas via vår tekniska förvaltare från Riksbyggen Ted Lindberg. Fyll i blankett här: Ombyggnad lägenhet och maila ditt ärende (så utförligt som möjligt) till ted.lindberg@riksbyggen.se

Vad man får göra och inte göra regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar Bostadsrättsägarna skriver bra tips. Du måste ta hänsyn till dina grannar och utföra renoveringsarbeten endast under vardagar, normal arbetstid (8-17).

Vi vill även påminna alla att vid ombyggnation/renovering ska kraven kring vatten uppfylla kvalitetsnormen Säkert Vatten, vid kakling regelrna kring GVK Golvbranschens Våtrumskontroll samt BBV Byggkeramiksrådets Branschregler för Våtrum. Arbetet måste utföras fackmannamässigt.